Прием в Средно училище "Христо Ботев" с. Долни Цибър

Уважаеми родители и ученици,

Тук можете да откриете актуална информация, свързана с приема в нашето училище!

 

ПРИЕМ В I. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в първи клас за учебната 2021/2022 година. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 8:00 до 16:00 ч.

 

ПРИЕМ В V. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в пети клас за учебната 2021/2022 година. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.

ПРИЕМ В VIII. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че към 23.07.2021 г. има 14 свободни места в паралелаката по професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг".  

Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.

Условия и ред за заемане на свободни места в Средно училище „Христо Ботев“

 1. За свободни се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:
  1. незаети места;
  2. освободени през учебната година места.
 2. Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им (издаване на удостоверение за преместване) на сайта на училището и в РУО.
 3. Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:
  1. V до VI клас – през цялата учебна година;
  2. VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  3.  XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви.
 4. Учениците може да се преместват на свободни места след:
  1. подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;
  2. в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за преместването;
  3. Директорът издава служебна бележка до  три работни дни, с която потвърждава възможността за записване на ученика.
 5. Директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
 6. При наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:
  1. Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
  2. Среден успех от предходната учебна година (учебен срок).
  3. Няма действащи наказания на Педагогическия съвет
  4. При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.
 7. В случай на отказ ученикът да бъде преместен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.
 8. Ученикът се счита за преместен в училището от датата, посочена в заповедта на директора на Средно училище „Христо Ботев“ – с. Долни Цибър.