Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител в ГЦОУД V-VII клас""

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител в ГЦОУД V-VII клас""

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

  e-mail: ou_dcibar@abv.bg, www.obu-hrbotev.com

 тел. 0894472729   

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-447/22.08.2022 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, реши:

Допуска до интервю следните кандидати:

  1. Кирил Славчев Асенов
  2. Катя Иванова Кенарова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 31.08.2022 г. от 09:30 часа за провеждане на интервю в кабинет 201 на II етаж, в сградата на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, ул. „Първа” № 2.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

 

ГАЛЯ СТАНЕВА,

Председател на конкурсната комисия

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

  e-mail: ou_dcibar@abv.bg, www.obu-hrbotev.com

 тел. 0894472729   

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-447/22.08.2022 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, реши:

Не допуска до интервю следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

ГАЛЯ СТАНЕВА,

Председател на конкурсната комисия