Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител, теоретично обучение", професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител, теоретично обучение", професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

  e-mail: ou_dcibar@abv.bg, www.obu-hrbotev.com

 тел. 0894472729   

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-446/22.08.2022 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, реши:

Допуска до интервю следните кандидати:

  1. Даяна Любенова Антова

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на 31.08.2022 г. от 09:00 часа за провеждане на интервю в кабинет 201 на II етаж, в сградата на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, ул. „Първа” № 2.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

 

ГАЛЯ СТАНЕВА,

Председател на конкурсната комисия

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

  e-mail: ou_dcibar@abv.bg, www.obu-hrbotev.com

 тел. 0894472729   

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-446/22.08.2022 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, реши:

Не допуска до интервю следните кандидати:

  1. Кирил Славчев Асенов

Мотиви за недопускането: представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността - придобито висше образование с присъдена професионална квалификация "инженер-технолог" или "инженер" в областта на общественото хранене.

 

ГАЛЯ СТАНЕВА,

Председател на конкурсната комисия