Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Уважаеми посетители,

В този раздел можете да се запознаете с Правилата за предоставяне на достъп до обществена информация, Заповедите на директора на училището в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, както и да откриете необходимите Ви образци на документи във връзка с правата Ви по Закона за достъп до обществена информация.

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в администрацията на Обединено училище „Христо Ботев“ на адрес: с. Долни Цибър, ул. „Първа“, № 2, втори етаж
Tелефон за връзка: 0894472729 или 0894601682.
Заявления (подписани и сканирани) могат да се подават и на електронен адрес: ou_dcibar@abv.bg или ad_obu@abv.bg.

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация


ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:
1. Дискета – един брой – 0,50 лв.;
2. CD – един брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета – 1 бр. – 3.25 лв.;
8. Аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.;
9. Писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.;
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков път по сметка на учебното заведение:

БАНКА "ДСК" ЕАД

IBAN: BG21STSA93003171960240

BIC: STSABGSF