Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител по професионално образование и обучение", професионално направление 482 "Приложна информатика"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за длъжността "учител по професионално образование и обучение", професионално направление 482 "Приложна информатика"

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. "Първа" № 2

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността "учител по професионално образование и обучение", професионално направление 482 "Приложна информатика"

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-6/08.09.2021 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, реши:

Допуска до интервю следните кандидати:

  1. Георги Николаев Георгиев
  2. Бойка Емилова Рачина
  3. Искра Викторова Трифонова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.09.2021 г. от 10:00 часа за провеждане на интервю в директорския кабинет на II етаж, в сградата на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, ул. „Първа" № 2.

При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. 

 
Списък на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността "учител по професионално образование и обучение", професионално направление 482 "Приложна информатика"

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-15-6/8.09.2021 г. на директора на Средно училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър, реши:

Не допуска до интервю следните кандидати:

Димитрина Росенова Димитрова - не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността, обявени в обявата за заемане на длъжността - притежава завършено образование, различно от изискваното за заемане на длъжността "учител по професионално образование и обучение", професионално направление 482 "Приложна информатика".

 

Галя Петкова Станева,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ